Baby Bag

ტესტი: იპოვეთ პატარა „დამნაშავე" და გამოიცანით, რომელმა ბავშვმა გამოიწვია ქაოსი სახლში

ტესტი: იპოვეთ პატარა „დამნაშავე" და გამოიცანით, რომელმა ბავშვმა გამოიწვია ქაოსი სახლში

 იპოვეთ პატარა „დამნაშავე" და გამოიცანით, რომელმა ბავშვმა გამოიწვია სახლში ქაოსი. 


​ტესტის პასუხი