,,შე­საძ­ლოა, რა­ღაც შე­იც­ვა­ლოს'' - რო­გორ შეძ­ლე­ბენ უფ­რო­სი და წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი პრო­ფე­სი­უ­ლი კა­რი­ე­რის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას?

,,შე­საძ­ლოა, რა­ღაც შე­იც­ვა­ლოს'' - რო­გორ შეძ­ლე­ბენ უფ­რო­სი და წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი პრო­ფე­სი­უ­ლი კა­რი­ე­რის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას?

რა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი აქ­ცენ­ტე­ბის გა­კე­თე­ბას გეგ­მავთ წელს მას­წავ­ლებ­ლის კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით? დი­დი ხა­ნია, უფ­რო­სი და წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ელი­ან კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის ახალ სქე­მას, რო­დის შეძ­ლე­ბენ ახა­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით სტა­ტუ­სის ამაღ­ლე­ბას? - ,,ახალი განათლების'' აღნიშნულ კითხვას განათლების მინისტრის მოადგილე ეკატერინე დგებუაძემ უპასუხა. 

,,გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, მი­ნის­ტ­რის ბრძა­ნე­ბით, შექ­მ­ნა კო­მი­სია, სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი, რო­მელ­შიც გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი არი­ან სა­მი­ნის­ტ­როს, მას­წავ­ლებ­ლის სახ­ლის და ჩვე­ნი სსიპ-ების წარ­მო­მად­გე­ნ­ლე­ბი; ასე­ვე, სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი გა­რე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­დან, გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტე­ბი. ჯგუ­ფი მოქ­მე­დი მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის დო­კუ­მე­ნ­ტის გა­და­მუ­შა­ვე­ბა­ზე მუ­შა­ობს, რომ კი­დევ უფ­რო მე­ტად მო­ვარ­გოთ იმ თა­ნა­მედ­რო­ვე ხედ­ვებ­სა და რე­ფორ­მებს, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო ახორ­ცი­ე­ლებს. ჩვე­ნი მი­ზა­ნია რე­ფორ­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა არა მხო­ლოდ მას­წავ­ლებ­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, არა­მედ სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე ვმუ­შა­ობთ, მა­გა­ლი­თად, ახ­ლა ვიწყებთ მუ­შა­ო­ბას სკო­ლის ლი­დე­რო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ასე­ვე, ვა­პი­რებთ რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რე­ბის ფუნ­ქ­ცი­ე­ბის გა­და­ხედ­ვას. რო­დე­საც სკო­ლებ­ზე ვსა­უბ­რობთ, ყვე­ლა ჭრილ­ში უნ­და და­ვი­ნა­ხოთ.

აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ სპე­ცი­ა­ლუ­რად შექ­მ­ნი­ლი სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი, რომ­ლის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა სწო­რედ იმ დო­კუ­მენ­ტის გა­და­ხედ­ვაა, რო­მე­ლიც მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბას არე­გუ­ლი­რებს, ძა­ლი­ან მოკ­ლე ხან­ში და­ას­რუ­ლებს მუ­შა­ო­ბას და გვე­ცო­დი­ნე­ბა სა­ბო­ლო­ოდ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი ხედ­ვა, რო­გორ შეძ­ლე­ბენ უფ­რო­სი და წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი პრო­ფე­სი­უ­ლი კა­რი­ე­რის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას – შე­საძ­ლოა იგი­ვე პრინ­ცი­პე­ბი დარ­ჩეს, შე­საძ­ლოა, რა­ღაც შე­იც­ვა­ლოს,'' - აღნიშნა ეკატერინე დგებუაძემ. 

ინტერვიუ იხილეთ სრულად - ,​,ახალი განათლება''

Momsedu.ge-მ თქვენთვის, მასწავლებლებისთვის შექმნა ახალი სივრცე - „მასწავლებლების სანდო წყარო“, სადაც ყოველდღიურად ქვეყნდება საგანმანათლებლო სფეროს სიახლეები. გადმოდით ბმულზე და მოიწონეთ - „მასწავლ​ებლების სანდო წყარო“.

„მოსწავლეების საკლასო ოთახებში დასაბრუნებლად იწყება კვლევების ჩატარება მუნიციპალიტეტებში დ...
​განათლების მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე დგებუაძემ ჯანდაცვის სამინისტროსა და განათლების სამინისტროს მიერ დადგეგმილი ერთობლივი კვლევის შესახებ ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში კ...

შეიძლება დაინტერესდეთ

მასწავლებელთა მომზადების პროგრამაში დაჩქარებული სწავლების კურიკულუმის ინტერგირების მიზნით უნივერსიტეტებისთვის ტრენინგები ტარდება

მასწავლებელთა მომზადების პროგრამაში დაჩქარებული სწავლების კურიკულუმის ინტერგირების მიზნით უნივერსიტეტებისთვის ტრენინგები ტარდება

განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და მოზარდების სასკოლო სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვები სპეციალურად შემუშავებული დაჩქარებული სწავლების კურიკულუმით სწავლობენ, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. კურიკულუმი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ბულგარეთის საელჩოს ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა.

პროგრამის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე გათვალისწინებულია აღნიშნული კურიკულუმის უმაღლესი განათლების საფეხურზე, კერძოდ, მასწავლებლის მომზადების პროგრამებში ინტეგრირება. ამ მიზნით პროფესორ-მასწავლებლებისთვის 7 ოქტომბერს ინტენსიური ტრენინგი დაიწყო, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ეკატერინე დგებუაძემ გახსნა.

ტრენინგი, რომელიც იუნისეფის ორგანიზებით 18 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდება, მომავალ მასწავლებლებს შესაძლებლობას მისცემს, გააცნობიერონ განათლების მიღმა დარჩენილი და სკოლის მიტოვების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების საჭიროებები, რაც შემდგომ მათ საგაკვეთილო პროცესის სწორად დაგეგმვაში დაეხმარება.

მინისტრის პირველმა მოადგილემ სიტყვით გამოსვლისას მადლობა გადაუხადა გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ბულგარეთის მთავრობის წარმომადგენლებს პროდუქტიული თანამშრომლობისა და განათლების განვითარების ხელშეწყობის კუთხით განხორციელებული არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტისთვის. მისი თქმით, მნიშვნელოვანი მრავალწლიანი ძალისხმევის შედეგად დღეს სამინისტროს აქვს შემუშავებული ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც სკოლის მიღმა დარჩენილი მოსწავლეების იდენტიფიცირებისა და მათი საგანმანათლებლო პროცესში დროულად ჩართვის საშუალებას იძლევა.

ეკატერინე დგებუაძემ აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია უმაღლესი განათლების საფეხურზე იმ სიახლეების დანერგვა, რომელიც მომავალ მასწავლებლებს საშუალებას მისცემს, მოემზადონ მომავალი პროფესიისთვის და ინკლუზიური განათლების განვითარებაში თავიანთი წვლილი შეიტანონ, რაც, პირველ რიგში, მოსწავლეებისთვის ჯანსაღი გარემოსა და სწავლის თანაბარი პირობების უზრუნველყოფაზე ზრუნვას გულისხმობს.

წაიკითხეთ სრულად