2022 წლის საუკეთესო მასწავლებლის გამოსავლენად კონკურსები ცხადდება

2022 წლის საუკეთესო მასწავლებლის გამოსავლენად კონკურსები ცხადდება

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციის, პრესტიჟის ზრდის, წარმატებული პედაგოგიური პრაქტიკის გამოვლენისა და საზოგადოებისათვის საუკეთესო მასწავლებლების წარდგენის მიზნით, ატარებს ყოველწლიურ კონკურსებს.

2022 წლის საუკეთესო მასწავლებლის გამოსავლენად კონკურსები ცხადდება:

• 2022 წლის ქართული ენისა და ლიტერატურის საუკეთესო მასწავლებელი;
• 2022 წლის ფრანგული ენის საუკეთესო მასწავლებელი;
• 2022 წლის გერმანული ენის საუკეთესო მასწავლებელი;
• 2022 წლის რუსული ენის საუკეთესო მასწავლებელი;
• 2022 წლის იტალიური ენის საუკეთესო მასწავლებელი;


თითოეული კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული.

კონკურსებში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების უფროს, წამყვან და მენტორ მასწავლებლებს, სულ მცირე 3 წლიანი პედაგოგიური გამოცდილებით.

3. კონკურსში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია.

4. . კონკურსში კანდიდატის წარდგენის უფლება აქვს:

ა) თავად პედაგოგს, რომელიც ავსებს ცენტრის მიერ განსაზღვრულ ფორმას (იხ.ბმული).
ბ) პედაგოგიური / სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით სკოლის ადმინისტრაციას;
გ) ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და/ან არასამთავრობო ორგანიზაციას;
დ) საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს;
ე) პროფესიულ გაერთიანებას.
„ბ-ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირების მიერ მასწავლებლის კანდიდატურის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენის შემდეგ ცენტრი წერილობით მიმართავს მასწავლებელს იმისთვის, რათა მან შეავსოს დანართით განსაზღვრული ფორმა ცენტრის ვებგვერდზე მითითებული ბმულის მეშვეობით ცენტრის მიერ დადგენილ ვადაში.


რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 20 სექტემბრიდან - 7 ოქტომბრის ჩათვლით.


კონკურსში გამარჯვებული უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

ა) საგნის და მისი სწავლების ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა - რაც გამოვლინდება წერილობით (მასწავლებლის პროფესიულ საქაღალდეში არსებული დოკუმენტების შემოწმება) და ზეპირად (მაქსიმუმ 3 წუთიანი ვიდეოჩანაწერი) წარმოდგენილი „ჩემი პედაგოგიური კრედოს“, რომელიც შეფასდება „ ჩემი პედაგოგიური კრედო „ -ს შეფასების რუბრიკით, საშუალებით, ასევე, მასწავლებლის მიერ ჩატარებულ გაკვეთილზე/ გაკვეთილებზე დასწრებით,(გაკვეთილის ფასდება მასწავლებლის შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის ფუნქციების დროებითი შემსრულებლის 2019 წლის 12 ივნისის N124 ბრძანებით, დამტკიცებული მასწავლებლის შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტის მიხედვით).

ბ) შემოქმედებითი უნარების დემონსტრირება - რაც გამოვლინდება მასწავლებლის მიერ გამოქვეყნებული მასალებით (წერილები, მეთოდური და სასწავლო ლიტერატურა, ბლოგი);
გ) მოსწავლეების სწავლის შედეგების დინამიკა - რაც დადასტურდება მოსწავლეების ქცევის, აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ამსახველი მასალით;
დ) სწავლების ინოვაციური და ეფექტური მიდგომების გამოყენება - რაც დადასტურდება გაკვეთილზე დასწრებით და სხვა გაკვეთილების გეგმების გაცნობით;
ე) ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სწავლება - რაც გამოვლინდება ეთნიკური, კულტურული, რელიგიური განსხვავებულობის მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულებით;
ვ) საზოგადოებრივი აღიარება და სამოქალაქო აქტივობა - რაც გამოვლინდება მასწავლებლის როლით და მონაწილეობით სასკოლო თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მისი რეპუტაციით და აღიარებით თემის, ადგილობრივი მოსახლეობის, კოლეგების, სკოლის ადმინისტრაციისა და ფართო საზოგადოების მიერ (მაგ. მონაწილეობა საზოგადოებრივ საქმიანობაში, სკოლისა და თემისათვის გაწეული ღვაწლი,დამსახურება).
ზ) პროფესიული განვითარება და გამოცდილების გაზიარება - რაც დადასტურდება მასწავლებლის მუდმივი ზრუნვით როგორც საკუთარ, ისე კოლეგების პროფესიულ განვითარებაზე (ჩართულობა პროფესიული განვითარების სხვადასხვა აქტივობაში; პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა; დამწყები და მომავალი მასწავლებლების მხარდაჭერა კონსულტაციის, მენტორინგის ან სხვა საშუალებებით; სხვა სახის საქმიანობა პროფესიის პოპულარიზაციის მიმართულებით).


რეგისტრაციისათვის, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს :
https://rb.gy/llzg7t

საკონკურსო აპლიკაციებში ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მონაწილე გამოეთიშება კონკურსს.


საკონკურსო ვიდეოში (მაქსიმუმ 3წთ. ხანგრძლივობის) ისაუბრეთ:

1. თქვენთვის , როგორც პედაგოგისათვის მნიშვნელოვანი პრინციპებისა და ღირებულებების შესახებ;
2. აღნიშნეთ (მოიყვანეთ მაგალითები), როგორ ასახვას პოულობს ეს პრინციპები და ღირებულებები თქვენს პედაგოგიურ პრაქტიკაში

გთხოვთ, ვიდეოჩანაწერი გადმოგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: [email protected]

შეიძლება დაინტერესდეთ

მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდა 2022 - გამოყენებული ტესტები

მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდა 2022 - გამოყენებული ტესტები

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ 2022 წლის მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდაზე გამოყენებულ ტესტებს: 

 დაწყებითი საფეხური - ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV) – I ვარიანტი

დაწყებითი საფეხური - ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV) – II ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში (I-VI) - I ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში (I-VI)- II ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში აზერბაიჯანულად (I-VI)

ტესტი მათემატიკაში სომხურად (I-VI)

ტესტი მათემატიკაში რუსულად (I-VI) - I ვარიანტი

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში ( I-VI )

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში აზერბაიჯანულად (I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში სომხურად ( I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში რუსულად (I-VI)

ტესტი მუსიკაში

ტესტი მუსიკაში აზერბაიჯანულად

ტესტი მუსიკაში სომხურად

ტესტი მუსიკაში რუსულად

მუსიკა - მოსმენის ნაწილი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - I ვარიანტი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - II ვარიანტი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - აზერბაიჯანულ ენაზე

სამოქალაქო განათლების ტესტი - სომხურ ენაზე

სამოქალაქო განათლების ტესტი - რუსულ ენაზე

პროფესიული უნარების ტესტი სპეციალური მასწავლებლებისთვის - I ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი სპეციალური მასწავლებლებისთვის - II ვარიანტი

ბიოლოგიის ტესტი

ბიოლოგიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ბიოლოგიის ტესტი სომხურად

ბიოლოგიის ტესტი რუსულად

გეოგრაფიის ტესტი

გეოგრაფიის ტესტი აზერბაიჯანულად

გეოგრაფიის ტესტი სომხურად

გეოგრაფიის ტესტი რუსულად

მათემატიკის ტესტი

მათემატიკის ტესტი აზერბაიჯანულად

მათემატიკის ტესტი სომხურად

მათემატიკის ტესტი რუსულად

ფიზიკის ტესტი

ფიზიკის ტესტი აზერბაიჯანულად

ფიზიკის ტესტი სომხურად

ფიზიკის ტესტი რუსულად

ქართული, როგორც მეორე ენა

ქართული, როგორც მეორე ენა - მოსმენის დავალება

აზერბაიჯანული ენის ტესტი

სომხური ენის ტესტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - I ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - II ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - III ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში - I ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში - II ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში აზერბაიჯანულად

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში სომხურად

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში რუსულად

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი (ვარიანტი I)

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული დავალებები - სამუშაო ფაილების საბოლოო სახე (ვარიანტი I)

ისტორიის ტესტი - I ვარიანტი

ისტორიის ტესტი - II ვარიანტი

ისტორიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ისტორიის ტესტი სომხურად

ისტორიის ტესტი რუსულად

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII)- I ვარიანტი

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII)- II ვარიანტი

ქიმიის ტესტი - I ვარიანტი

ქიმიის ტესტი - II ვარიანტი

ქიმიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ქიმიის ტესტი სომხურად

ქიმიის ტესტი რუსულად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი - I ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი - II ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი აზერბაიჯანულად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი სომხურად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი რუსულად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში - I ვარიანტი

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში - II ვარიანტი

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში აზერბაიჯანულად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში სომხურად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში რუსულად

ინგლისური ენა - ვარიანტი I

ინგლისური ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი I

ინგლისური ენა - ვარიანტი II

ინგლისური ენა - მოსმენის დავალება-ვარიანტი II

გერმანული ენა

გერმანული ენა - მოსმენის დავალება

რუსული ენა

რუსული ენა - მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა - ვარიანტი I

ფრანგული ენა - ვარიანტი II

ფრანგული ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი I

ფრანგული ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი II

წაიკითხეთ სრულად